Dni Fantastyki // 26-28 czerwca 2015 // Wrocław

Regulaminy

 


REGULAMIN IMPREZY DNI FANTASTYKI – 2015

organizowanych przez Centrum Kultury „Zamek” 26-28 czerwca 2015

1. Do udziału imprezie Dni Fantastyki 2015 upoważnia wykupienie biletu wstępu: jednodniowego lub karnetu na 3 dni. Ceny akredytacji zostaną opublikowane na stronie www.dnifantastyki.pl. W koszt akredytacji wliczone jest wejście na teren Zamku i udział we wszystkich punktach programu, chyba, że przy opisie podano inaczej oraz specjalny folder "Dni Fantastyki", zawierający m.in. opisy spotkań, poszczególnych bloków programowych oraz prezentacje sylwetek gości konwentu. Cena biletu wstępu nie obejmuje noclegu. Bilet ma postać zestawu, na który się składają: identyfikator oraz opaska. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia go przez cały czas w widocznym miejscu.

2. Punkt sprzedaży biletów mieści się w siedzibie Centrum Kultury „ZAMEK” przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu.
3. Dzieci do lat 7, które przyjdą z opiekunem opłacającym wstęp, wchodzą za darmo. Opiekun rozumiany jest tutaj jako osoba będąca członkiem rodziny korzystającego z ulgi, która ma ukończone 16 lat. Jeżeli opiekun nie jest osobą spokrewnioną z korzystającym z ulgi (np. starszy sąsiad, bliski znajomy), wtedy wymagana jest pisemna deklaracja rodziców dziecka wskazująca z imienia i nazwiska opiekuna. Jeden dorosły opiekun może wejść na imprezę maksymalnie z 2 dzieci, za które nie opłaca wstępu. W przypadku osób niepełnoletnich przebywających na imprezie bez opiekuna wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
4. Program Dni Fantastyki będzie realizowany w siedzibie Centrum Kultury „ZAMEK” przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu
5. Terenem imprezy są wyznaczone pomieszczenia w obiekcie Centrum Kultury „ZAMEK”, tarasy zamkowe (strefa płatna) oraz najbliższe otoczenie Centrum Kultury „Zamek”, na którym odbywają się pozostałe punkty programu (strefa bezpłatna).
6. Wykupienie biletu i wejście na imprezę jest jednoznaczne z deklaracją stosowania się do postanowień niniejszego regulaminu.
7. Podczas całej imprezy wejścia i wyjścia będą nadzorowane przez pracowników ochrony lub Patrol Konwentowy. Posiadanie biletu wstępu może być również kontrolowane na terenie obiektów gdzie odbywa się impreza.
8. Uczestnik zobowiązuje się do natychmiastowego i bezwarunkowego wykonywania poleceń organizatorów, w szczególności w sprawach objętych tym regulaminem.
9. Jakiekolwiek próby kradzieży i wandalizmu zostaną surowo ukarane, łącznie z powiadomieniem odpowiednich służb.
10. Spożywanie ciepłych posiłków oraz piwa jest dozwolone tylko w wyznaczonym miejscu. Na terenie punktu gastronomicznego zabrania się spożywania napojów alkoholowych nie zakupionych w punkcie gastronomicznym.
11. Osoby uznane przez organizatorów za nietrzeźwe, pozostające pod wpływem środków odurzających lub w jakikolwiek inny sposób zakłócające przebieg imprezy zostaną natychmiastowo usunięte z imprezy.
12. Palenie jest zabronione na terenie Zamku oraz tarasów.
13. Szczegółowe zasady gier i turniejów są tematem osobnych ustaleń.
14. Na terenie imprezy zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, takich jak: broń palna, broń biała, materiały wybuchowe lub toksyczne. Przedmioty te mogą zostać użyte do pokazów za zgodą organizatora.
15. Broń palna i pneumatyczna (ASG, paintball i inne) musi mieć rozłączony napęd (odłączone akumulatory, puste zasobniki gazu), zwolniona sprężynę oraz puste magazynki i komory nabojowe, a bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej.
16. Organizator zapewnia ochronę tylko na terenie imprezy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas dojazdu, w drodze z miejsca imprezy do miejsc noclegowych, a także jakiekolwiek straty, zniszczenia, kradzieże, które mogą przydarzyć się uczestnikowi z racji uczestnictwa w imprezie.
17. Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy wszelkiego sprzętu zniszczonego podczas imprezy wskutek jego celowych lub przypadkowych działań. Sposób naprawy uszkodzonego sprzętu leży po stronie poszkodowanego.
18. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do używania wizerunków uczestników ( zdjęcia, video i inne ) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo rozszerzenia tego regulaminu, bez podania uzasadnienia.
20. Osoby łamiące postanowienia niniejszego regulaminu zostaną usunięte z imprezy, bez zwrotu kosztów biletu wstępu.


REGULAMIN NOCLEGÓW

dla uczestników imprezy Dni Fantastyki 2015 organizowanej przez Centrum Kultury “Zamek”

1. Organizatorem Noclegów jest Centrum Kultury „ZAMEK”.
2. Do  noclegu w obiekcie Zespołu Szkół nr 24 przy ul. P. Eluarda 51-55 we Wrocławiu uprawnia wyłącznie karta noclegowa, wykupiona w punkcie sprzedaży biletów w siedzibie Centrum Kultury “Zamek” Pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu lub w systemie przedsprzedaży.
3. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Noclegów.
4. Karta noclegowa  uprawnia do skorzystania z noclegu w terminie 26/27 czerwca i 27/28 czerwca. Dostęp do  pomieszczeń  noclegowych będzie możliwy w godzinach od godz. 15-tej,  26 czerwca 2015 roku do godz. 13-tej, 28 czerwca  2015 roku.
5. Każdy uczestnik imprezy posiadający kartę noclegową ma możliwość skorzystania z noclegu w ZS nr 24.
6. Karta noclegowa jest imienna. Pracownik ochrony lub przedstawiciel organizatora ma prawo sprawdzić tożsamość uczestnika i porównać z danymi wpisanymi na karcie noclegowej.
7. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na nocleg, podpisana przez rodziców lub prawnych opiekunów.
8. Zakup karty noclegowej jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Centrum Kultury „ZAMEK” w celach niezbędnej identyfikacji i bezpieczeństwa użytkowników sal noclegowych. Dane zebrane na terenie noclegu zostaną zniszczone najpóźniej 1 miesiąc od zakończenia imprezy.  
9. Wymagane są własne śpiwory i karimaty.
10. Do dyspozycji osób korzystających z noclegów będzie czajnik elektryczny. Należy mieć własne naczynia. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w salach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatury zasilanej energią elektryczną nie stanowiącą wyposażenia tych pomieszczeń.
11. W miejscu noclegów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
12. Pracownik Ochrony lub oznakowany przedstawiciel organizatora ma prawo nie wpuścić na teren noclegu uczestnika imprezy, w szczególności jeśli uczestnik będzie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowywał się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób zakłócał spokój innych, odmawiał okazania wiarygodnego dokumentu tożsamości, próbował wnieść na teren imprezy alkohol lub przedmioty niebezpieczne,
13. Pracownik ochrony lub oznakowany przedstawiciel organizatora (wolontariusz z Patrolu Konwentowego) ma prawo zażądać od korzystającego z noclegów okazania zawartości wnoszonych plecaków, toreb oraz innych bagażów w celu sprawdzenie czy nie wnosi alkoholu, środków odurzających lub innych niebezpiecznych przedmiotów.
14. W przypadku złamania zasad regulaminu uczestnik może zostać usunięty z terenu noclegu i nie będzie przysługiwać mu zwrot kosztów zakupu karty noclegowej.
15. Każdy korzystający z noclegów zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 23.00 - 6.00, zgłoszenia każdej zauważonej szkody lub usterki, przestrzegania przepisów p.poż. stosowania się do poleceń pracownika Ochrony i organizatorów
16. Każde uszkodzenie mienia obiektu będzie skutkowało obowiązkiem pokrycia poczynionych szkód.
17. Wszyscy korzystający z noclegów odpowiadają za swoje mienie. Za ewentualne kradzieże Organizator  nie ponosi odpowiedzialności finansowej.
18. W przypadku zgubienia karty noclegowej Organizator nie wydaje duplikatu, a uczestnik imprezy zmuszony jest wykupić kolejną kartę noclegową.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Regulamin przedsprzedaży biletów na imprezę

Zgoda prawnych opiekunów na uczestnictwo w Dniach Fantastyki i korzystanie z noclegów w szkole noclegowej