Regulamin

Regulamin Dni Fantastyki 2023

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dni Fantastyki 2023 odbywają się w dniach 23–27 sierpnia 2023 roku w różnych lokalizacjach, a mianowicie w Miejskiej Bibliotece Publicznej (23–25 sierpnia 2023 roku) oraz w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek (25–27 sierpnia 2023 roku).
 2. Organizatorem Dni Fantastyki 2023, zwanym dalej Organizatorem, jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczna we Wrocławiu oraz Stowarzyszeniem Gildia Organizatorów we Wrocławiu.
 3. Festiwal ma charakter imprezy otwartej częściowo odpłatnej, zwykłej i nie podlega pod definicję imprezy masowej wg Ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).
 4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Organizator oraz reprezentujący go Pracownicy, Wolontariusze, Profesjonalna firma ochroniarska, zwani dalej Obsługą Festiwalu.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich, którzy przebywają na terenie Festiwalu w strefie biletowanej i bezpłatnej, tj. Uczestników, Organizatora, Obsługę Festiwalu.

§ 2. CZAS I MIEJSCE

 1. Dni Fantastyki 2023 odbędą się w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu oraz na terenie Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
 2.  Teren Festiwalu podzielony jest na strefy:
  I) strefa biletowana:
  a) wyznaczone pomieszczenia w budynku Ośrodka Postaw Twórczych Zamek,
  b) wyznaczone Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  c) tarasy zamkowe OPT Zamek,
  II) strefa bezpłatna: najbliższe otoczenie Ośrodka Postaw Twórczych Zamek, na którym odbywają się różne punkty programu,
  III) budynek szkoły noclegowej – Szkoła Podstawowa nr 51 przy ul. P. Eluarda 51-55 Wrocław.
 3. Na terenie Festiwalu w OPT Zamek wolno przebywać od godziny 12:00 w piątek 25 sierpnia 2023 roku do godziny 18:00 w niedzielę 27 sierpnia 2023 roku (z wyjątkiem uczestników atrakcji o przedłużonym czasie trwania oraz Obsługi Festiwalu).
 4. Teren Festiwalu w OPT Zamek będzie zamknięty od godziny 24:00 do 8:00. Wyjście/wejście w tych godzinach możliwe jest tylko za zgodą Organizatora.

 

§ 3. UCZESTNICTWO W FESTIWALU

 1. Dowodem opłacenia uczestnictwa w Festiwalu (strefa biletowana) jest opaska. Obowiązkiem Uczestnika jest noszenie opaski w widocznym miejscu oraz okazywanie jej na każde wezwanie Obsługi.
 2.  Bilety można zakupić wyłącznie na stronie biletyna.pl oraz w siedzibie Organizatora i są to karnety oraz wejściówki na punkty programu. Dowodem zakupu karnetu jest opaska wymieniona w punktach kasowych w czasie festiwalu, natomiast dowodem zakupu wejściówki
  jest jej wydruk lub cyfrowa kopia na urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) okazana obsłudze wydarzenia przy wejściu na punkt programu.
 3. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić w punkcie sprzedaży biletów. Nowa opaska zostanie wydana po ponownym zakupieniu biletu. Organizator ma prawo zwolnienia z ponownej opłaty lub zmniejszenia jej wysokości tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i sprzątania po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Obsługi Festiwalu.
 5. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu decyzją Organizatora. Odbiera im się opaskę i nie otrzymują zwrotu kosztów biletu. Fakt usunięcia jest odnotowywany w punkcie sprzedaży biletów.
 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, ani ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

 

§ 4. KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe:
  I) Uczestnicy pełnoletni, którzy zakupili bilet normalny.
  II) Uczestnicy w wieku 13-17 lat, którzy zakupili bilet normalny:
  a) Zakup biletu może nastąpić tylko w przypadku okazania pisemnej zgody na udział, podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, której treść znajduje się w Załączniku nr 3.
  b) Uczestnik ma obowiązek posiadać ową zgodę w trakcie trwania całego Festiwalu.
  III) Uczestnicy w wieku 8-12 lat, którzy zakupili bilet normalny (lub zgodnie z zasadami biletu rodzinnego) mogą przebywać na terenie Festiwalu wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.
  IV) Uczestnikom w wieku do 7 roku życia przysługuje bezpłatny wstęp na strefę biletowaną Dni Fantastyki. Mogą przebywać w niej wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.
 2. Jeden dorosły opiekun może wejść na Festiwal maksymalnie z dwojgiem dzieci do lat 12.

 

§ 5. BEZPIECZEŃSTWO i MONITORING

 1. Firma Ochroniarska pilnuje przestrzegania porządku i zapewnia ochronę tylko na terenie Festiwalu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas dojazdu na Festiwal, w drodze do miejsc noclegowych, a także za jakiekolwiek straty, zniszczenia, kradzieże, które mogą przydarzyć się uczestnikowi w trakcie Dni Fantastyki.
 3. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie budynku OPT Zamek oraz wokół niego, a także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) zainstalowano w budynkach OPT Zamek monitoring wizyjny w części publicznej, w szczególności na terenach przyległych do budynku przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym;
 4. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 3.
 5. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
 6. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od rejestracji, po którego upływie będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Uczestnik Festiwalu, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Administratorem monitoringu jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Zasady dotyczące rejestrowania i przechowywania nagrań znajdują się w Regulaminie Monitoringu Ośrodka Postaw Twórczych Zamek.
 9. Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie. Dotyczy to w szczególności, lecz niewyłącznie:
  a) broni białej,
  b) broni bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy),
  c) broni palnej,
  d) broni pneumatycznej typu ASG i paintball,
  e) replik broni,
  f) środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych,
  g) materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,
  h) gazu obronnego, pałek.
 10. Jeżeli przedmioty, o których mowa w § 3 pkt. 5, są potrzebne do przeprowadzenia punktu programu (pokazy, larpy, cosplay), należy zgłosić ten fakt Organizatorowi.
 11. Organizator przechowuje przedmioty, o których mowa w § 3 pkt. 5 w depozycie i udostępnia na czas trwania atrakcji, podczas której muszą być one pod stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu.
 12. Organizator może nie wyrazić zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia ich z terenu Festiwalu, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (np. ASG: wyjęcie magazynków, rozłączone napędy, bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej,
  zwolnione sprężyny) lub zakazać pewnych czynności z nimi związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy).
 13. Zakazane jest posiadanie i spożywanie alkoholu zakupionego poza strefą gastronomiczną.
 14. Napoje alkoholowe zakupione na terenie Festiwalu można spożywać tylko i wyłącznie:
  a) w strefie gastronomicznej,
  b) na terenie parku (okalającym Zamek) – tylko napoje w plastikowych opakowaniach.
 15. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym.
 16. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz przebywania w stanie nietrzeźwości oraz w stanie wskazującym na spożycie nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych. Osoby w takim stanie zostaną usunięte przez ochronę, a w przypadku stawiania oporu, przez
  Policję.
 17. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania nikotyny poza strefami do tego wydzielonymi.
 18. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz stosowania otwartego ognia (np. świeczek, pochodni).
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności uczestników Festiwalu, w szczególności powstałych na skutek ich niewłaściwego zachowania, łamiącego postanowienia Regulaminu. Kosztami wynikającymi z wszelkich powstałych w ten sposób szkód zostaną obciążeni sprawcy.
 20. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób przebywających w salach. Niemożność uczestniczenia w punkcie programu ze względu na brak wolnego miejsca na sali nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora.
 21. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „ZAKAZ WSTĘPU”, przekraczania taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania np. pojazdem ciągów komunikacyjnych.
 22. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Organizatora na Policję.
 23. W przypadku pozostawienia bez nadzoru podejrzanych przedmiotów zostanie wezwana Policja, a koszty operacji ponosi właściciel przedmiotu.
 24. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do budynku Ośrodka Postaw Twórczych Zamek bez zgody Organizatora, za wyjątkiem psów-przewodników.

 

§ 6. WIZERUNEK

 1. Na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uczestnik wydarzenia, rodzic/opiekun niepełnoletniego uczestnika, uczestnicząc w Festiwalu, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku, wizerunku niepełnoletniego uczestnika, utrwalonego przez Ośrodek Postaw Twórczych Zamek podczas realizowanych wydarzeń w ramach Dni Fantastyki 2023 poprzez: publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Ośrodek Postaw Twórczych Zamek na potrzeby realizacji i promocji jego działalności, na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów, kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście prowadzonej przez Organizatora działalności promocyjnej wydarzenia. Niniejsza zgoda:
  a) nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie,
  b) obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć oraz materiału wideo,
  c) dotyczy zdjęć oraz materiałów wideo z udziałem uczestnika wydarzeń/udziałem jego dziecka wykonanych podczas działań związanych z realizacją Festiwalu,
  d) wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne,
  e) uczestnik Festiwalu zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku, wizerunku jego dziecka w celach promocyjnych wydarzenia.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie Festiwalu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego umieszczania treści reklamowych (plakatowania, wieszania bannerów, rozdawania ulotek).
 2. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatora, który przekaże je Wolontariuszom do rozmieszczenia na terenie Festiwalu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające
  zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia powierzchni, na której zostały umieszczone.
 3. Wszyscy Uczestnicy, Organizator, Obsługa Festiwalu są zobowiązani do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia, dóbr osobistych czy materialnych będą usuwane z terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów biletu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki. Dla Uczestników dostępna jest szatnia, w której można pozostawić przedmioty pod nadzorem Obsługi Festiwalu.
 5. Organizator zastrzega, że w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, która częściowo lub całkowicie uniemożliwi realizację Dni Fantastyki, ma prawo do odłożenia realizacji Festiwalu do czasu ustąpienia „siły wyższej”.
 6. Do „siły wyższej” zostają zaliczone między innymi: zamieszki, wojna, strajk ogólnonarodowy, stan klęski żywiołowej, decyzje służb państwowych i samorządowych dot. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zobowiązujące Organizatora do ich stosowania.
 7. Zmiana terminu realizacji Festiwalu z powodu przeszkody określonej pkt. 6 może nastąpić po stwierdzeniu zaistnienia przesłanek, o których mowa w punkcie powyżej, oraz po powiadomieniu Uczestników o jej wystąpieniu, a o ustaniu trwania przeszkody – po ustaniu jej trwania.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników Festiwalu i osób z nimi współpracujących, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 9. Organizator nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Osoby, które ulegną z własnej winy wypadkowi nie mogą starać się o odszkodowanie od Organizatora.
 10. W trosce o dobro zwierząt, Organizator nie rekomenduje zabierania ich na Festiwal, jeśli jest to konieczne należy zadbać o to, aby mieć ze sobą ważną książeczkę szczepień, smycz, kaganiec oraz woreczki na odchody. Właściciel w pełni odpowiada za swoje zwierzę na terenie
  Festiwalu. Zwierzę musi cały czas znajdować się przy właścicielu.
 11. Oficjalne gadżety dotyczące Dni Fantastyki będą sprzedawane wyłącznie na terenie Festiwalu podczas imprezy w autoryzowanym przez Organizatora punkcie sprzedaży.
 12. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Każda z osób realizujących Festiwal w ramach współpracy z Organizatorem zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym Regulaminem.
 14. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu.
 16. Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich (np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel ich nielegalnymi kopiami) zostaną usunięte z terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów biletu.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 2: Zasady sprzedaży biletów w OPT Zamek
Załącznik nr 3: Zgoda na uczestnictwo nieletniego w punktach programu
Załącznik nr 4: Regulamin wystawców 

Zatwierdził:
Paweł Kamiński
Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek