Regulamin

Regulamin Dni Fantastyki 2022

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dni Fantastyki 2022, zwane dalej Festiwalem, odbywają się w dniach 26-28 sierpnia 2022 r.
 2. Organizatorem Dni Fantastyki 2022, zwanym dalej Organizatorem, jest Centrum Kultury „Zamek” z siedzibą we Wrocławiu: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.
 3. Festiwal ma charakter imprezy otwartej odpłatnej zwykłej i nie podlega pod definicję imprezy masowej wg Ustawy z dn. 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.).
 4. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Organizator oraz reprezentujący go Pracownicy, Wolontariusze, Profesjonalna firma ochroniarska, zwani dalej Obsługą Festiwalu.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich, którzy przebywają na terenie Festiwalu w strefie biletowanej i bezpłatnej, tj. Uczestników, Organizatora, Obsługę Festiwalu.
 • 2.

CZAS I MIEJSCE

 1. Terenem Festiwalu jest:
 • strefa biletowana:
 1. wyznaczone pomieszczenia w budynku Centrum Kultury „Zamek”,
 2. tarasy zamkowe,
 • strefa bezpłatna: najbliższe otoczenie Centrum Kultury „Zamek”, na którym odbywają się punkty programu.
 • budynek szkoły noclegowej – Szkoła Podstawowa nr 51 przy ul. P. Eluarda 51-55 Wrocław.
 1. Na terenie Festiwalu wolno przebywać od godziny 12:00 w piątek 26 sierpnia 2022 roku do godziny 18:00 w niedzielę 28 sierpnia 2022 roku (z wyjątkiem uczestników atrakcji o przedłużonym czasie trwania oraz Obsługi Festiwalu).
 2. Teren Festiwalu będzie zamknięty od godziny 24:00 do 8:00. Wyjście/wejście w tych godzinach możliwe jest tylko za zgodą Organizatora.
 • 3.

UCZESTNICTWO W FESTIWALU

 1. Dowodem opłacenia uczestnictwa w Festiwalu jest opaska. Obowiązkiem Uczestnika jest noszenie opaski w widocznym miejscu oraz okazywanie jej na każde wezwanie Obsługi.
 2. Bilety można zakupić wyłącznie na stronie biletyna.pl oraz w siedzibie Organizatora i są to karnety oraz wejściówki na punkty programu. Dowodem zakupu karnetu jest opaska wymieniona w punktach kasowych w czasie festiwalu, natomiast dowodem zakupu wejściówki jest jej wydruk lub cyfrowa kopia na urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) okazana obsłudze wydarzenia przy wejściu na punkt programu.
 3. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić w punkcie sprzedaży biletów. Nowa opaska zostanie wydana po ponownym zakupieniu biletu. Organizator ma prawo zwolnienia z ponownej opłaty lub zmniejszenia jej wysokości tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i sprzątania po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Obsługi Festiwalu.
 5. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu decyzją Organizatora. Odbiera im się opaskę i nie otrzymują zwrotu kosztów biletu. Fakt usunięcia jest odnotowywany w punkcie sprzedaży biletów.
 6. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, ani ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
 • 4.

KATEGORIE WIEKOWE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy dzielą się na kategorie wiekowe:

1) Uczestnicy pełnoletni, którzy zakupili bilet normalny.

2) Uczestnicy w wieku 13-17 lat, którzy zakupili bilet normalny.

 1. Zakup biletu może nastąpić tylko w przypadku okazania pisemnej zgody na udział, podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, której treść znajduje się w Załączniku nr 1.
 2. Uczestnik ma obowiązek posiadać ową zgodę w trakcie trwania całego Festiwalu.

3) Uczestnicy w wieku 8-12 lat, którzy zakupili bilet normalny (lub zgodnie z zasadami biletu rodzinnego) mogą przebywać na terenie Festiwalu wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.

4) Uczestnikom w wieku do 7 roku życia przysługuje bezpłatny wstęp na strefę biletowaną Dni Fantastyki. Mogą przebywać w niej wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.

 1. Jeden dorosły opiekun może wejść na Festiwal maksymalnie z dwojgiem dzieci do lat dwunastu.
 • 5.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Firma Ochroniarska pilnuje przestrzegania porządku i zapewnia ochronę tylko na terenie Festiwalu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas dojazdu na Festiwal, w drodze do miejsc noclegowych, a także jakiekolwiek straty, zniszczenia, kradzieże, które mogą przydarzyć się uczestnikowi w trakcie Dni Fantastyki.
 3. Na terenie Festiwalu znajduje się system monitoringu, służący do celów zabezpieczenia mienia Organizatora oraz życia osób przebywających w jego siedzibie.
 4. Administratorem monitoringu jest Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław. Zasady dotyczące rejestrowania i przechowywania nagrań znajdują się w Regulaminie Monitoringu Centrum Kultury „Zamek”.
 5. Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie. Dotyczy to w szczególności, lecz niewyłącznie:
  1. broni białej,
  2. broni bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy),
  3. broni palnej,
  4. broni pneumatycznej typu ASG i paintball,
  5. replik broni,
  6. środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych,
  7. materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,
  8. gazu obronnego, pałek.
  9. Jeżeli przedmioty, o których mowa w § 3 pkt. 5, są potrzebne do przeprowadzenia punktu programu (pokazy, larpy, cosplay), należy zgłosić ten fakt Organizatorowi.
  10. Organizator przechowuje przedmioty, o których mowa w § 3 pkt. 5 w depozycie i udostępnia na czas trwania atrakcji, podczas której muszą być one pod stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu.
  11. Organizator może nie wyrazić zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia ich z terenu Festiwalu, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (np. ASG: wyjęcie magazynków, rozłączone napędy, bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej, zwolnione sprężyny) lub zakazać pewnych czynności z nimi związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy).
  12. Zakazane jest posiadanie i spożywanie alkoholu zakupionego poza strefą gastronomiczną.

6. Napoje alkoholowe zakupione na terenie Festiwalu można spożywać tylko i wyłącznie:

 1. w strefie gastronomicznej
 2. na terenie parku (okalającym Zamek) – tylko napoje w plastikowych opakowaniach.
 3. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym.

7. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz przebywania w stanie nietrzeźwości oraz w stanie wskazującym na spożycie nielegalnych   środków odurzających lub psychotropowych. Osoby w takim stanie zostaną usunięte przez ochronę, a w przypadku stawiania oporu, przez Policję.

8. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania nikotyny poza strefami do tego wydzielonymi.

9. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz stosowania otwartego ognia (np. świeczek).

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności uczestników Festiwalu, w szczególności powstałych na skutek ich niewłaściwego zachowania, łamiącego postanowienia Regulaminu. Kosztami wynikającymi z wszelkich powstałych w ten sposób szkód zostaną obciążeni sprawcy.

11. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób przebywających w salach. Niemożność uczestniczenia w punkcie programu ze względu na brak wolnego miejsca na sali nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora.

12. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „zakaz wstępu”, przekraczania taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania ciągów komunikacyjnych.

13. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Organizatora na Policję.

14. W przypadku pozostawienia bez nadzoru podejrzanych przedmiotów zostanie wezwana Policja, a koszty operacji ponosi właściciel przedmiotu.

15. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do budynku Centrum Kultury ZAMEK bez zgody Organizatora, za wyjątkiem psów-przewodników.

6.

WIZERUNEK

 1. Każdy Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie praw do wykorzystania jego wizerunku w celach promocyjnych.
 2. Organizator może wykorzystać wizerunek uczestnika na materiałach drukowanych oraz nośnikach elektronicznych.
 3. Zgoda ta nie obejmuje wykorzystania wizerunku na gadżetach lub innych nośnikach dystrybuowanych odpłatnie.
 • 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie Festiwalu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego umieszczania treści reklamowych (plakatowania, wieszania bannerów, rozdawania ulotek).
 2. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatora, który przekaże je Wolontariuszom do rozmieszczenia na terenie Festiwalu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia powierzchni, na której zostały umieszczone.
 3. Wszyscy Uczestnicy, Organizator, Obsługa Festiwalu są zobowiązani do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia, dóbr osobistych czy materialnych będą usuwane z terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów biletu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki. Dla Uczestników dostępna jest szatnia, w której można pozostawić przedmioty pod nadzorem Obsługi Festiwalu.
 5. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decydują Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu.
 7. Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich (np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel ich nielegalnymi kopiami) zostaną usunięte z terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów biletu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Zgoda na uczestnictwo nieletniego
Załącznik nr 2: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Załącznik nr 3: Zasady sprzedaży biletów oraz przydzielania zniżek