Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Festiwalu Dni Fantastyki 2024

realizowanym w dniach 23.08.2024 – 25.08.2024 r.

 

 

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dni Fantastyki 2024 odbywają się w dniach 20-25 sierpnia 2024 r.
 2. Głównym Organizatorem, Dni Fantastyki 2024, zwanych dalej Festiwalem, jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą: pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury nr RIK 43/2023, NIP 894-320-22-01, zwany dalej Organizatorem lub OPT Zamek.
 3. Dni Fantastyki 2024 współorganizowane są przez: Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, im. Tadeusza Różewicza, Stowarzyszenie Gildia Organizatorów – zwanymi dalej Współorganizatorami.
 4. Partnerem Dni Fantastyki  2024 jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu – zwany Partnerem.
 5. Uczestnicy – osoby fizyczne biorące dobrowolnie udział w wydarzeniach płatnych (bilety wstępu, karnety)  jak również w wydarzeniach ogólnodostępnych – nieodpłatnych.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje Organizator oraz reprezentujący go Pracownicy, Wolontariusze, Profesjonalna firma ochrony, zwani dalej Obsługą lub Obsługą Festiwalu.
 7. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich, którzy przebywają na terenie Festiwalu w strefie biletowanej i bezpłatnej, tj. Uczestników, Organizatora, Obsługę Festiwalu.

 

§ 2.
CZAS I MIEJSCE

 1. Dni Fantastyki 2024 w dniach 20-22 sierpnia 2024 r. odbędą się w wyznaczonych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
 2. Miejscem realizacji Festiwalu w dniach 23.08.2024 r. – 25.08.2024 r. jest: teren Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław – zwany dalej „Kampusem Pracze”.
 3. Teren Kampusu Pracze podzielony jest na strefy:
  1)  strefa biletowana Festiwalu (blok: Fantastyka Inspiruje): w wyznaczonych pomieszczeniach w budynkach na terenie Kampusu Pracze,
  2)  strefa bezpłatna Festiwalu: wyznaczony teren Kampusu Pracze, na którym odbywają się wybrane punkty programu.
 4. Zasady uczestnictwa w Festiwalu w części organizowanej przez Współorganizatora tj. Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu, im. Tadeusza Różewicza  określa Regulamin ustalony przez Współorganizatora. Wstęp na wydarzenia w części organizowanej przez Współorganizatora jest bezpłatny.
 5. Na terenie Kampusu Pracze wolno przebywać od godz.15:00 w piątek 23.08.2024 r.  do godz. 18:00 w niedzielę 25.08.2024 r.
 6. Teren Festiwalu –  Kampusu Pracze – będzie zamknięty (w każdym dniu realizacji) od godz. 22.30 do 8:00. Wyjście/wejście w tych godzinach możliwe jest tylko za zgodą Organizatora.

 

§ 3.
UCZESTNICTWO W FESTIWALU

 1. Udział w wydarzeniach realizowanych w strefie biletowanej jest możliwy po zakupieniu karnetu lub jednodniowego biletu wstępu wyłącznie na portalu biletyna.pl lub bezpośrednio na wydarzeniu w kasach biletowych Festiwalu.
 2. Uczestnik, otrzymuje w dniu wydarzenia w kasie Festiwalu identyfikator w postaci opaski, potwierdzający zakup karnetu.
 3. Uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do noszenia opaski w widocznym miejscu oraz okazywania jej na każdą prośbę Obsługi.
 4. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić w punkcie sprzedaży biletów. Nowa opaska zostanie wydana po ponownym zakupieniu karnetu. Organizator ma prawo zwolnienia z ponownej opłaty lub zmniejszenia jej wysokości tylko w uzasadnionych przypadkach.
 5. Identyfikacją zakupu jednodniowego biletu wstępu  jest  jego wydruk lub wersja cyfrowa  na urządzeniu mobilnym (telefon, tablet) okazana Obsłudze wydarzenia przy wejściu na punkt programu.
 6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości na terenie Festiwalu i sprzątania po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Obsługi Festiwalu, w zakresie organizacyjnym i dotyczącym bezpieczeństwa imprezy.
 7. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu decyzją Organizatora. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest do zdania Organizatorowi opaski identyfikującej oraz nie otrzymuje zwrotu kosztów biletu. Fakt usunięcia jest odnotowywany w punkcie sprzedaży biletów.
 8. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, ani ponoszenia konsekwencji wynikających z łamania jego postanowień.

 

§ 4.
KATEGORIE WIELOWE UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy podzieleni są na następujące kategorie wiekowe:
  a)   pełnoletni
  b)   niepełnoletni: w wieku od 13 do 17 roku życia.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich:
  a)   zakup biletu może nastąpić tylko w przypadku okazania pisemnej zgody na udział w Festiwalu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, której treść znajduje się w Załączniku nr 2.
  b)   Niepełnoletni uczestnik ma obowiązek posiadać ww. pisemną  zgodę  podczas trwania całego Festiwalu.
 3. Uczestnicy w wieku od 8 do 12 roku życia, którzy posiadają zakupiony bilet lub karnet mogą przebywać na terenie Festiwalu wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów.
 4. Uczestnikom w wieku do 7 roku życia przysługuje bezpłatny wstęp na strefę biletowaną Festiwalu i mogą w niej przebywać wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub opiekunów. W przypadku udziału grup w Wydarzeniach Festiwalu, na grupę do 5 osób do lat 12 powinien przypadać jeden dorosły opiekun.
 5. Organizator nie przewiduje sprzedaży karnetów oraz biletów jednodniowych w cenie innej niż „normalna” tj. ulgowych, szkolnych, grupowych i in.

 

§ 5.
BEZPIECZEŃSTWO I MONITORING

 1. Firma Ochrony pilnuje przestrzegania porządku i zapewnia ochronę tylko na terenie Kampusu Pracze.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas dojazdu na Festiwal, w drodze do miejsc noclegowych, a także za jakiekolwiek straty, zniszczenia, kradzieże, które mogą przydarzyć się Uczestnikowi w trakcie Festiwalu.
 3. W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Kampusu Pracze, a także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) zainstalowano monitoring wizyjny w części publicznej, polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym;
 4. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 3.
 5. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
 6. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 30 dni  od rejestracji, po którego upływie będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 7. Uczestnik Festiwalu, którego dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Zasady dotyczące rejestrowania i przechowywania nagrań znajdują się w Regulaminie Monitoringu Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii dostępne są na stronie https://port.lukasiewicz.gov.pl/dane-osobowe/
 9. Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia uczestnika/czki oraz osób trzecich.  Dotyczy to w szczególności, lecz niewyłącznie:
  a)   broni białej,
  b)   broni bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy),
  c)   broni palnej,
  d)   broni pneumatycznej typu ASG i paintball,
  e)   replik broni,
  f)   środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych,
  g)   materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,
  h)   gazu obronnego, pałek.
 10. Jeżeli przedmioty, o których mowa w § 5 pkt. 9 są potrzebne do przeprowadzenia punktu programu (pokazy, larpy, cosplay), należy zgłosić ten fakt Organizatorowi.
 11. Organizator przechowuje przedmioty, o których mowa w § 5 pkt.9 w depozycie i udostępnia na czas trwania atrakcji, podczas której muszą być one pod stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu.
 12. Organizator może nie wyrazić zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia ich z terenu Festiwalu, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (np. ASG: wyjęcie magazynków, rozłączone napędy, bezpieczniki ustawione w pozycji bezpiecznej, zwolnione sprężyny) lub zakazać pewnych czynności z nimi związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy).
 13. Zakazane jest posiadanie i spożywanie alkoholu zakupionego poza strefą gastronomiczną Festiwalu.
 14. Napoje alkoholowe zakupione na terenie Festiwalu można spożywać tylko i wyłącznie:
  a)   w strefie gastronomicznej,
  b)   na terenie Kampusu Pracze, tylko napoje w plastikowych opakowaniach.
 15. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz posiadania i stosowania nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym.
 16. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz przebywania w stanie nietrzeźwości oraz w stanie wskazującym na spożycie nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych. Osoby w takim stanie zostaną poproszone o opuszczenie imprezy a w przypadku zakłócania przebiegu imprezy i odmowy współpracy z pracownikami/pracowniczkami ochrony, organizator poprosi o interwencję Straży Miejskiej/Policji.
 17. Na terenie Festiwalu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych poza wyznaczonymi miejscami.
 18. Na terenie Festiwalu (w tym w budynkach) obowiązuje zakaz stosowania otwartego ognia (np. świeczek, pochodni).
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działalności uczestników Festiwalu, w szczególności powstałych na skutek ich niewłaściwego zachowania, łamiącego postanowienia Regulaminu. Kosztami wynikającymi z wszelkich powstałych w ten sposób szkód zostaną obciążeni sprawcy.
 20. Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób przebywających w salach, w których realizowane są punkty programu. Niemożność uczestniczenia w punkcie programu ze względu na brak wolnego miejsca na sali nie może być podstawą do żadnych roszczeń wobec Organizatora.
 21. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „ZAKAZ WSTĘPU”, przekraczania taśm i barierek odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania np. pojazdem ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych i pożarowych.
 22. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Organizatora odpowiednim służbom porządkowym oraz Policji.
 23. W przypadku pozostawienia bez nadzoru podejrzanych przedmiotów zostanie wezwana Policja, a koszty operacji ponosi właściciel przedmiotu.
 24. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do budynków na terenie Kampusu Pracze bez zgody Organizatora, za wyjątkiem psów-przewodników.

 

§ 6.
ZWIERZĘTA NA TERENIE WYDARZEŃ

 1. Na terenie Kampusu Pracze obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt przez uczestników Imprezy, poza zwierzętami domowymi tj.: psami i kotami.
 2. W trosce o dobro zwierząt, Organizator nie rekomenduje jednak zabierania ich na Festiwal. Jeśli jest to konieczne należy zadbać o to, aby mieć ze sobą ważną książeczkę szczepień, smycz, kaganiec oraz woreczki na odchody. Właściciel w pełni odpowiada za swoje zwierzę na terenie Festiwalu. Zwierzę musi cały czas znajdować się przy właścicielu.
 3. Psy oraz koty przyprowadzone przez opiekunów na Festiwal Dni Fantastyki 2024 muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
 4. Na prośbę Obsługi Festiwalu Opiekun powinien udostępnić do wglądu zaświadczenie o posiadaniu przez zwierzę ważnego szczepienia.
 5. Opiekun sprawuje nad zwierzęciem ciągłą opiekę i kontrolę, tj. trzyma je na smyczy.
 6. Psom wykazującym zachowania agresywne NALEŻY założyć kaganiec.
 7. Zanieczyszczenie spowodowane przez zwierzę przebywające na terenie Festiwalu niezwłocznie usuwa jego opiekun.
 8. Za wszelkie zniszczenia spowodowane przez zwierzę na terenie Festiwalu w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, odpowiada jego opiekun. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta znajdujące się na  terenie Festiwalu.
 9. Obsługa Festiwalu ma prawo poprosić opiekuna zwierzęcia, które zachowuje się agresywnie lub uciążliwie dla innych uczestników Festiwalu o opuszczenie imprezy lub/i budynku. Opiekun zwierzęcia powinien niezwłocznie zastosować się do takiej prośby.

 

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na terenie Festiwalu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego umieszczania treści reklamowych (plakatowania, wieszania banerów, rozdawania ulotek).
 2. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatora, który przekaże je Wolontariuszom do rozmieszczenia na terenie Festiwalu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające zostaną pociągnięte do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia powierzchni, na której zostały umieszczone.
 3. Wszyscy Uczestnicy, Organizator, Współorganizatorzy, Obsługa Festiwalu są zobowiązani do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia, dóbr osobistych czy materialnych będą poproszone o opuszczenie   terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów biletu wstępu i/lub karnetu.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 5. Dla Uczestników, w określonych dniach i godzinach, dostępna jest szatnia, w której można pozostawić przedmioty pod nadzorem Obsługi Festiwalu (informacja dostępna jest na stronie https://www.dnifantastyki.pl/).
 6. Organizator zastrzega, że w przypadku zaistnienia „siły wyższej”, która częściowo lub całkowicie uniemożliwi realizację Festiwalu, ma prawo do odłożenia realizacji Festiwalu do czasu ustąpienia „siły wyższej”.
 7. Do „siły wyższej” zostają zaliczone między innymi: zamieszki, wojna, strajk ogólnonarodowy, stan klęski żywiołowej, decyzje służb państwowych i samorządowych dot. szczególnych rozwiązań związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zobowiązujące Organizatora do ich stosowania.
 8. Zmiana terminu realizacji Festiwalu z powodu przeszkody określonej w ust. 7  może nastąpić po stwierdzeniu zaistnienia przesłanek, o których mowa w punkcie powyżej oraz po powiadomieniu Uczestników o jej wystąpieniu, a o ustaniu trwania przeszkody – po ustaniu jej trwania.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i nieszczęśliwe wypadki uczestników Festiwalu i osób z nimi współpracujących, powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 10. Organizator nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Osoby, które ulegną z własnej winy wypadkowi nie mogą starać się o odszkodowanie od Organizatora.
 11. Oficjalne gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane podczas imprezy wyłącznie na terenie Festiwalu w autoryzowanym przez Organizatora punkcie sprzedaży.
 12. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Każda z osób realizujących Festiwal w ramach współpracy z Organizatorem zobowiązana jest do zapoznania się i stosowania zasad wprowadzonych niniejszym Regulaminem.
 14. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Festiwalu.
 16. Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich (np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel ich nielegalnymi kopiami) zostaną usunięte z terenu Festiwalu bez zwrotu kosztów zakupu biletu i/lub karnetu.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Zasady sprzedaży karnetów oraz biletów na Dni Fantastyki 2024

Załącznik nr 2: Zgoda na uczestnictwo nieletniego w punktach programu

 

Zatwierdził:

Paweł Kamiński

Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych Zamek

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w  Regulaminie sprzedaży online elementów promocyjnych Dni Fantastyki 2024